Skocz do treści

Polityka prywatności

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego dot. sprzedaży dostępu do narzędzia Personal PowerON lub w Regulaminie narzędzia Personal PowerOn, chyba że w niniejszym dokumencie odrębnie zdefiniowano dane pojęcie.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez spółkę Maroney spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) danych osobowych:

 • Klientów dokonujących zakupu Dostępu do Narzędzia zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego dot. sprzedaży dostępu do narzędzia Personal PowerON lub poza Sklepem, na podstawie umowy zlecenia zawieranej bezpośrednio pomiędzy Klientem a Maroney;
 • Użytkowników Narzędzia, udostępnianego na zasadach określonych w Regulaminie narzędzia Personal PowerOn.

W Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej Sklepu oraz w AplikacjiStronie internetowej Narzędzia.

Dane administratora i kontakt z administratorem

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Spółka Maroney spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001), aleje Jerozolimskie 89/43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000437614, REGON: 146369462, NIP: 5252540661, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł.

Ze Spółką można kontaktować się:

 • listownie, pisząc na adres korespondencyjny: aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa,
 • mailowo, pisząc na adres e-mail: info@personalpoweron.com
 • telefonicznie, pod numerem: 530 077 545

Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi

W razie zawarcia umowy, której przedmiotem jest zakup Dostępu do Narzędzia, niezależnie od tego czy Dostęp do Narzędzia został zakupiony z wykorzystaniem Sklepu, czy poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką, Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Klientem umowy i jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. w razie wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na kierowanie marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji Umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących Klientów)

Jeśli Klient (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez daną osobę lub dana osoba została przez niego wyznaczona do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją Umowy, dane tej osoby („Przedstawiciel”) Spółka otrzymuje od Klienta lub bezpośrednio od tego Przedstawiciela.

Spółka przetwarza następujące dane osobowe Przedstawiciela: dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Przedstawiciel reprezentuje lub z którym współpracuje, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi Przedstawiciel się zajmuje), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Spółka przetwarza dane osobowe Przedstawicieli w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Spółką i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji umocowania Przedstawiciela do zawarcia Umowy w imieniu Klienta oraz kontaktu z Przedstawicielem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez Spółkę, jak i przez Klienta, którym jest umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania Umowy oraz umożliwienie weryfikacji umocowania do zawarcia Umowy w imieniu Klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Spółką – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. w razie wyrażenia przez Przedstawiciela zgody na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na kierowanie marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku bezpośredniego przekazania danych osobowych przez Przedstawiciela, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej Umowy.

Dane osobowe Przedstawiciela są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji Umowy zawartej z Klientem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Spółka otrzymuje dane osobowe Użytkowników bezpośrednio od nich, jeśli jednocześnie są Klientem. W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu Dostępu do Narzędzia dla innych Użytkowników, ich dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko oraz adres e-mail są udostępniane Maroney przez Klienta. Dane osobowe w formularzu dostępnym w Aplikacjina Stronie internetowej Narzędzia są podawane bezpośrednio przez Użytkownika.

Maroney przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w przypadku, gdy Użytkownik jest Klientem – w celu realizacji Umowy, tj. udzielenia Dostępu do Narzędzia, przeprowadzenia badania obejmującego profilowanie Użytkownika mające na celu określenie jego indywidualnego wzorca motywacji oraz dostarczenia Użytkownikowi raportu z badania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 2. w przypadku, gdy Użytkownikiem jest inna osoba niż Klient – w celu realizacji Umowy zawartej pomiędzy Maroney a Klientem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celach statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na kierowanie marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez daną osobę skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia. 

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookie

W przypadku wyrażenia przez użytkownika strony internetowej Sklepu zgody na korzystanie z plików cookie innych niż niezbędne do funkcjonowania Sklepu, Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. dla celów analizy skuteczności strony internetowej Sklepu i jej poszczególnych funkcjonalności oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy – w tych celach przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności użytkownika na stronie internetowej (np. odwiedzane strony i poszczególnych podstron, jak długo trwała wizyta na stronie, dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej poprzez ustawienia plików cookie;
 2. w celach profilowania i wyświetlania wybranych reklam  –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej poprzez ustawienia plików cookie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przechowywane przez okres przechowywania określonego rodzaju plików cookie lub do czasu wycofania zgody poprzez zmianę ustawień preferencji dotyczących plików cookie – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są lub mogą być ujawniane przez Spółkę innym podmiotom, tj.:

 1. podwykonawcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, informatyczne (są to podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 2. konsultantom Spółki dokonującym oceny wyników przeprowadzonego badania motywacji w celu przekazania przez nich indywidualnych wskazówek dla Użytkownika;
 3. podmiotom świadczącym usługi prawne;
 4. bankom, kurierom, poczcie;
 5. operatorom portali społecznościowych w związku ze stosowaniem plików cookie,
 6. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wyniki badania motywacji przeprowadzonego za pośrednictwem Narzędzia opierają się na profilowaniu danych Użytkownika i ich oceny w sposób całkowicie zautomatyzowany (za pomocą algorytmu). Spółka nie podejmuje wobec osób, których dane przetwarza, decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniuWyniki raportu nie stanowią jednak decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, tj. decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Przekazywanie danych poza EOG

W związku z korzystaniem przez Spółkę z usług Google Analytics oraz Google AdWords oraz innych usług analitycznych lub reklamowych, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

W przypadku usługi Google Analytics zostało wdrożone w Sklepie anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP) poprzez kod „gat._anonymizelp();”. Dzięki temu adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz EOG skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.  Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem. 

Powyższe prawa można realizować, kontaktując się ze Spółką w sposób wskazany wyżej w niniejszym dokumencie.

Dodatkowo, jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, dana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Pliki cookie

Na stronie internetowej Sklepu oraz w Aplikacjina Stronie internetowej Narzędzia Spółka korzysta z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o aktywności użytkownika na stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego dana osoba wchodzi na stronę internetową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka może przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika bez jego zgody, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) konieczne jest uzyskanie zezwolenia użytkownika. 

W ramach SAplikacjitrony internetowej Narzędzia Maroney korzysta wyłącznie z niezbędnych plików cookie.

W ramach strony internetowej Sklepu, poza ściśle niezbędnymi plikami cookie, Spółka korzysta także z plików:

 1. wydajnościowych, które są wykorzystywane do weryfikacji liczby odwiedzin sStrony internetowej i źródeł, z których dana osoba trafiła na sStronę internetową, co służy analizie skuteczności sStrony internetowej oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Te pliki cookie wymagają uprzedniej zgody użytkownika;
 2. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki podmiotów trzecich. Te pliki wymagają uprzedniej zgody użytkownika. Podmioty trzecie mają dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące pliki:
 • Google Analitics, wykorzystywany do analizy ruchu na stronie internetowej. Jego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników serwisu. Analiza danych zbieranych za pomocą tego narzędzia jest wykorzystywana do wyświetlania reklam oraz wprowadzania zmian w serwisie oraz na fanpage w mediach społecznościowych, w celu zwiększenia aktywności użytkowników;
 • Google Adform, wykorzystywany w serwisie w celu tzw. rozpoznania użytkownika, profilowania i wyświetlania mu wybranych reklam. Narzędzie wyświetla użytkownikowi reklamę Maroney, a następnie odnotowuje informację, czy użytkownik „kliknął” w reklamę;
 • Hotjar, wykorzystywany w serwisie w celu monitorowania oraz zapisu zachowania użytkownika w serwisie;
 • Hubspot, który umożliwia ocenę konwersji z wizyty użytkownika na stronie, związanej z podjętymi przez niego decyzjami (co zostało wyświetlone, co zostało pobrane);
 1. Pliki cookie mediów społecznościowych:
 • Facebook Pixel, wykorzystywany w ramach płatnej reklamy na Facebooku. Pozwala rozpoznać, które osoby odwiedziły stronę dzięki reklamie, którą wyświetliły na Facebooku. Serwis oraz Facebook wykorzystują pliki cookies oraz mechanizmy śledzące użytkowników. Gdy przeglądasz zawartość Serwisu (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany do Facebooka, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów.
 • LinkedIn,Facebook, Instagram  który pozwalaj śledzić konwersję z płatnych kampanii reklamowych Maroney.

Jak zostało wskazane powyżej, w celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne konieczna jest  zgoda użytkownika. W związku z tym, gdy podczas pierwszych odwiedzin strony internetowej Sklepu, użytkownikowi wyświetla się baner z informacją o plikach cookie. W przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na stronie internetowej nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą preferencje użytkownika. Jeśli zdecyduje się on na usunięcie również ściśle niezbędnych plików cookie po wizycie na stronie internetowej, baner z informacją o plikach cookie zostanie wyświetlony ponownie, podczas kolejnych odwiedzin strony internetowej. 

Użytkownik może w każdej chwili swobodnie zdecydować o zablokowaniu instalacji dowolnych plików cookie na stronie internetowej lub wycofać wcześniej wyrażoną zgodę, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Proszę pamiętać, że wyłączenie obsługi jednego lub większej liczby plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie stosowania plików cookie dostępne są pod poniższymi linkami:

 1. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
 3. Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 4. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 5. Safari – https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/

Zmiany Polityki prywatności 

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.